Mångfald i musik, kultur och samhälle

Vår naturs mångfald är hotad. På senare tid har även samhället präglats av ökad olikvärdighet. Upprätthållandet av ekologiskt och socialt hållbara verksamheter är vår tids största utmaning. 

Vad är konstutövarens ansvar inför dessa utmaningar? Ska konstnären påvisa världens orättvisor eller borde hen vara så fri från miljöpåverkan som möjligt? Borde man medvetet och mera aktivt befrämja mångfalden av musikstilar? Vad har musik överhuvudtaget för förhållande till samhället och vad innebär mångfald och hållbarhet när man diskuterar konst och kultur? Kan konstnären under något förhållande rentav själv bli en utrotningshotad art?

Monimuotoisuus musiikissa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa 

Luonnonympäristömme monimuotoisuus on uhattuna. Myös yhteiskunnallinen eriarvoisuus on viime aikoina lisääntynyt. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien käytäntöjen ylläpito on aikamme suurimpia haasteita.

Mikä on taiteen tekijän vastuu näihin haasteisiin vastaamisessa? Onko taiteilijan oltava maailman epäkohtien osoittaja vai ympäristön vaikutteista mahdollisimman vapaa toimija? Olisiko musiikin monityylisyyttä suosittava nykyistä tietoisemmin ja aktiivisemmin? Mikä musiikin suhde yhteiskuntaan tänään ylipäätään on ja mitä monimuotoisuus ja kestävyys tarkoittavat taiteesta ja kulttuurista puhuttaessa? Voiko taiteilijasta itsestään tulla joissain olosuhteissa uhanalainen laji?

Kring dessa frågor diskuterar / Näistä ja muista ajankohtaisista asioista ovat keskustelemassa: 

Juha Torvinen (diskussionsledare), musikforskare, Helsingfors universitet / (puheenjohtaja), musiikintutkija, Helsingin yliopistosta
Simon Gripenberg, konstnär / kuvataitelija
Nuppu Koivisto, musikforskare, Konstuniversitetet Sibelius-Akademin / musiikintutkija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta
Juhani Nuorvala, kompositör / säveltäjä
Minna Pensola, violinist / viulisti

Diskussionstillfället ordnas i samarbete med forskningsföreningen Suoni rf. / Keskustelu järjestetään yhteistyössä tutkimusyhdistys Suoni ry:n kanssa. Forskningsföreningen Suoni rf bedriver aktivistisk, det vill säga samhälls- och praxisorienterad musikforskning. Föreningen studerar musikkulturer ur ett jämställdhets och likaberättigande perspektiv och arbetar för socialt och ekologiskt rättvisa musikaliska praktiker. Föreningen befrämjar också musikaliska verksamheter och lyfter fram musikforskning som en central plats för samhällsdiskussion. Suoni rf är en obunden förening som samarbetar med finländska musik- och kulturaktörer. 

Tutkimusyhdistys Suoni ry harjoittaa aktivistista eli yhteiskunnallista ja toiminnallista musiikintutkimusta. Se tutkii musiikkikulttuuria tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta pyrkien muuttamaan musiikillisia käytäntöjä yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemmiksi. Samalla se edistää musiikillista toimintaa ja musiikintutkimusta yhteiskunnallisen keskustelun sijana. Riippumaton yhdistys tekee yhteistyötä suomalaisten musiikki- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.